NO SE UCH NV-10 Bissibingens Carl Anton YaBu. Fra vårt 3.kull, innavlgrad = 0 %. HD-status=A
Øyelyst = fri / u.anm.
Patella = fri.